არსებითი სახელის ანალიზი ქისტურ დიალექტში

I გრამატიკული კლასის კატეგორია ყველა ნახურ ენასა და დიალექტში, მათ შორის ქისტურშიც, არსებითი სახელები ჯგუფდებიან გრამატიკული კლასების მიხედვით. როგორც ცნობილია, არსებით სახელებში არ არის შემონახული

Read More

ქისტური დიალექტის ფონეტიკური თავისებურებები

ერთ-ერთ ძირითად თავისებურებას, რომელიც ქისტურ დიალექტს განასხვავებს ჩეჩნურ სალიტერატურო ენასა და დანარჩენი კილოკავებისაგან, არის ქართულიდან ნასესხები ლექსიკა. სალიტერატურო ენასაგან მოწყვეტილი ქისტური დიალექტი საუკუნენახევარზე მეტია, რაც ქართული ენის გარემოცვაშია. ამ

Read More

როსტომ ფარეულიძე

დაბადების თარიღი და ადგილი: ახმეტის რ-ნი, სოფ. ომალო განათლება – თელავის სახ. პედაგოგიური ინსტიტუტი (1963 – 1968). სპეციალობა ქართული ენა და ლიტერატურა. თბილისის სახ. უნივერსიტეტი

Read More

როსტომ ფარეულიძე: ჩეჩნური ენა

ნაშრომი ეძღვნება ჩეჩნური ენის გრამატიკას _ ფონეტიკას, მორფოლოგიასა და ძირითად სინტაქსურ მოვლენებს. ჩეჩნური ენა შედის იბერიულ-კავკასიურ ენათა ნახურ ჯგუფში ინგუშურ და წოვა-თუშურ ენებთან ერთად. ჩეჩნებსა

Read More