როსტომ ფარეულიძე

დაბადების თარიღი და ადგილი: ახმეტის რ-ნი, სოფ. ომალო
განათლება – თელავის სახ. პედაგოგიური ინსტიტუტი (1963 – 1968). სპეციალობა ქართული ენა და ლიტერატურა.
თბილისის სახ. უნივერსიტეტი – ფილოლოგიის ფაკ. კავკასიურ ენათა განყოფილება.

 

შრომითი საქმიანობა

1965, 28.08 – ჯოყოლოს 8 წლიანი სკოლა. ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
1968, 21.08 – ომალოს 8 წლიანი სკოლა, ქართული ენისა და ლიტერატურის მასწავლებელი
1977, 01.01- საქ. მეცნ. აკადემია, ენათმეცნიერების ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1977, 01.01); მეცნიერი თანამშრომელი (1986, 15.12); უფროსი მეცნიერი თანამშრომელი (1989, 16.05).

სამეცნიერო ხარისხი – ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი

ლოკალური და საერთაშორისო სამეცნიერო-სასწავლო გრანტები/პროექტები/პროგრამები
ჩეჩნურ-ქართული ლექსიკონი(პროექტის ხელმძღ. ალ. კობახიძე). დონორი ორგანიზაცია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 1998-1999
ჩეჩნური ზმნა (ინდივიდ. პროექტი). დონორი ორგანიზაცია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია . 2003-2004
ჩეჩნური ენის გრამ. მიმოხილვა (ინდივიდ. პროექტი). დონორი ორგანიზაცია საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია. 2005-2006

სამეცნიერო შრომების სია

თეზისები

1. მ- _ -ე აფიქსებიან მიმღეობათა შესახებ ქართულში. თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტთა სამ. კონფერენცია. 1971 წ.
2. -ილ სუფიქსიანი მასდარი ქართულში. თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტთა სამ. კონფერენცია. 1972 წ.
3. პანკისის ხეობის ტოპონიმია. თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტთა სამ. კონფერენცია. 1973 წ.
4. განმეორებადი ლექსემები ტოპონიმებში. თსუ ფილოლოგიის ფაკულტეტის სტუდენტთა სამ. კონფერენცია. 1974 წ.
5. სამშენებლო ლექსიკისათვის ქისტურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია. 1978 წ.
6. თანხმოვანთა სინტაგმატური ანალიზისათვის ქისტურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია. 1979 წ.
7. ერთი დიფთონგის შესახებ ჩეჩნური ენის ქისტურ მეტყველებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია. 1980 წ.
8. ერთი ბრუნვის ფორმათა შესახებ პანკისურ ქისტურში. ახალგაზრდა მეცნიერ- ფილოლოგთა რესპუბლიკური კონფერენცია. თბ., 1980 წ.
9. ანთროპონიმების ბრუნება ჩეჩნური ენის ქისტურ დიალექტში. თბილისის ახალგაზდა მეცნიერთა საიუბილეო კონფერენცია. 1981 წ.
10. Ингушская лексика в кистинском диалекте чеченского языка. Х региональная. научная сессия по изучению системы и истории иберийско-кавказских языков. Тезисы докладов. Грозный, 1983 г.
11. იბერიულ-კავკასიურ ენათა ლექსიკური შეხვედრებიდან. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 39-ე სამეცნიერო სესია. 1983 წ. (თანაავტორი ლ. სანიკიძე).
12. ერთი ტიპის სახელთა ბრუნების შესახებ ჩეჩნურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია. 1983 წ.
13. მიცემითი ბრუნვის ნიშნის საკითხისათვის ჩეჩნურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია. 1984 წ.
14. გვარის სახელთა ბრუნება ჩეჩნური ენის ქისტურ მეტყველებაში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. ასპირანტთა და ახალგაზრდა მეცნიერ მუშაკთა სამეცნიერო კონფერენცია. 1985 წ.
15. ნე’ ფუძის ეტიმოლოგიისათვის ჩეჩნურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 53-ე სამეცნიერო სესია. 1994 წ.
16. აწმყო დროის წარმოება ჩეჩნურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 54-ე სამეცნიერო სესია. 1995 წ.
17. ნახური წარმოშობის ლექსიკა ალ. ყაზბეგის შემოქმედებაში. “ქუთაისური საუბრები”. III. 1996 წ.
18. Глаголы с неполными классными показателями в чеченском языке. 1Х международный колоквиум Европейского общества кавказаведов. Махачкала, 1998 г.
19. კლასნიშნიანი მარტივი ზმნური ფუძეების შესახებ ჩეჩნურში. ბ. ჯორბენაძის საზოგადოების V სამ. კონფერენციის მასალები. 1998 წ.
20. ზმნის განუსაზღვრელი ფორმის შესახებ ჩეჩნურში. ენათმეცნიერების ინსტიტუტის 58-ე სამეცნიერო სესია. 1999 წ.
21. ნასესხები ზმნები ჩეჩნურში. “არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები”. 2002 წ.

სტატიები
22. მასალები სამშენებლო ლექსიკისათვის ქისტურში. კრ. “ზოგადი და იბერიულ-კავკასიური ენათმეცნიერება”. თბ., 1978 წ.
23. პანკისის ხეობის ქისტური ტოპონიმია. კრ. “ტოპონიმიკა”. II. 1980 წ.
24. კრ. “Вопросы отраслевой лексики”. Грозный(რეცენზია) 1978 წ. იკეწ. IX. 1982 წ.
25. ანთროპონიმების ბრუნება ჩეჩნური ენის ქისტურ დიალექტში. კრ. “საენათმეცნიერო ძიებანი”. 1983 წ.
26. Склонение имен существительных в чеченском языке. АКД. თბ., 1986 წ.
27. -ა ხმოვნიან ფუძეზე დამყარებული არსებით სახელთა ბრუნება ქისტურში. “მაცნე”. № 1. 1987 წ.
28. გეოგრაფიულ სახელთა ბრუნება ჩეჩნური ენის ქისტურ მეტყველებაში. იკეწ. ტ. XIV. 1987 წ.
29. -ღარ სუფიქსის გენეზისისათვის ჩეჩნურში. იკე. XXIX. 1990 წ.
30. ჩეჩნური ენის კომპიუტერული ბაზა. კრ. “მოდელი-97”. 1997 წ.
31. ზმნური ფუძეების ფონემატური სტრუქტურა ჩეჩნურში. I. კლასნიშნიანი მარტივი ზმნური ფუძეები. იკე. ტ. 34. 2000 წ.
32. ასპექტის საკითხისათვის ჩეჩნური ენის ქისტურ მეტყველებაში. “მაცნე”.1-4. 2000წ.
33. დაან “მოტანა”, “მოსვლა”, დახან “წასვლა” ფუძეთა ისტორიისათვის ჩეჩნურში. “არნოლდ ჩიქობავას საკითხავები”. ტ. XII. 2001 წ.
34. ორი ზმნური ფუძის ისტორიისათვის ჩეჩნურში. “საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე”. ნოემბერ-დეკემბერი. (ინგლისურ ენაზე, რეზიუმე ქართულ ენაზე). 2002 წ.
35. მყოფადის წარმოების ერთი თავისებურება ჩეჩნურში. კრ. “საენათმეცნიერო ძიებანი”. ტ. XIII. 2002 წ.
36. ინფინიტივი და მასდარი ჩეჩნურში. კრ. “საენათმეცნიერო ძიებანი”. ტ. XIII. 2002წ.
37. რიცხვის გამოხატვის ერთი საშუალების შესახებ ჩეჩნურ ზმნაში. “მაცნე”. № 1-4. 2002 წ.
38. დეპერსონალიზაცია და მასთან დაკავშირებული კლასის ნიშანთა საკითხები ჩეჩნურში. კრ. “საენათმეცნიერო ძიებანი”. ტ. XIV. 2003 წ.
39. ზმნურ ფუძეთა შედარებითი ანალიზი ნახურ ენებში. I. კრ. “საენათმეცნიერო ძიებანი”. ტ. XIV. 2003 წ.
40. სემანტიკურად დაპირისპირებული ზმნური ფუძეები ჩეჩნურსა და ქართულში. კრ. “ქართველურ ენათა სტრუქტურის საკითხები”. ტ. VIII. 2003 წ.
41. ზოგი ხმოვანფუძიანი ზმნის შესახებ ჩეჩნურში. კრ. “საენათმეცნიერო ძიებანი”. ტ. XV. 2003 წ.
42. ზმნური ფუძეების ფონემატური სტრუქტურა ჩეჩნურში. II. უკლასნიშნო მარტივი ზმნური ფუძეები. იკე. ტ., 35. 2005 წ.
43. ხმოვანფუძიანი ზმნები ჩეჩნურში. იკე. ტ. 35. 2005 წ.
44. ჩეჩნური ზმნა (სადოქტორო დისერტაციის ავტორეფერატი ქართულ და რუსულ ენებზე). თბ., 2004 წ.

მონოგრაფია
45. ჩეჩნურ-ქართული ლექსიკონი. თბ., 2003 წ. (356 გვ.)

Share

Leave a Reply