არსებითი სახელის ანალიზი ქისტურ დიალექტში

I გრამატიკული კლასის კატეგორია ყველა ნახურ ენასა და დიალექტში, მათ შორის ქისტურშიც, არსებითი სახელები ჯგუფდებიან გრამატიკული კლასების მიხედვით. როგორც ცნობილია, არსებით სახელებში არ არის შემონახული

Read More

ქისტური დიალექტის ფონეტიკური თავისებურებები

ერთ-ერთ ძირითად თავისებურებას, რომელიც ქისტურ დიალექტს განასხვავებს ჩეჩნურ სალიტერატურო ენასა და დანარჩენი კილოკავებისაგან, არის ქართულიდან ნასესხები ლექსიკა. სალიტერატურო ენასაგან მოწყვეტილი ქისტური დიალექტი საუკუნენახევარზე მეტია, რაც ქართული ენის გარემოცვაშია. ამ

Read More